Avam Kamarası'na katılım /
Cumhurbaşkanı Danışmanı
/

Çok Kültürlülüğün Desteklenmesi, Kabul edilmesi ve Çeşitliliğe Saygı konularında Cumhurbaşkanı'na Danışmanlık

Cumhurbaşkanı'nın Çok kültürlülüğün, Çeşitliliğe Saygının Desteklenmesi, Kabulü ve Saygısı (PASD) Danışmanı, bu Yönetim'in sosyal felsefesi ve algısının temel taşı olduğu için insan haklarına tam saygının ve çeşitliliğin herkes tarafından kabul edilmesinin teşvik edilmesi için çalışmaktadır.


Çok kültürlülük ve çeşitlilik artık Avrupa toplumlarının zenginliğidir. Bunlar Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri dir ve Avrupa entegrasyonuyolunda itici güçlerdir. Onlar tanımak ve farklı kabul bilinçli uygulamalar bir dizi bakın. Bugün, Avrupa Birliği'nin değerleri, çeşitliliğin sosyal yararları ve ırk salveya etnik köken, dini veya diğer inançlar, engellilik, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri veya diğer özellikler temelinde bireylere karşı ayrımcılığa karşı mücadelenin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmektedir.

Çok kültürlülük, dil, sanat, eğitim, bilim, kurumlar, teknoloji ve daha fazlası gibi farklı kültürler de dahil olmak üzere birçok unsurun yaratıcı bir arada bulunmasıyla ilgilidir. 

"Çeşitlilik" farkın tanınması ve/veya toleransından daha fazlası anlamına gelir - aşağıdakileri içeren bilinçli uygulamalar kümesidir:
  • İnsanlığın, kültürlerin ve doğal çevrenin karşılıklı bağımlılığını anlamak ve takdir etmek.
  • Bizimkinden farklı niteliklere ve deneyimlere karşılıklı saygı gösterin.
  • Çeşitliliğin sadece farklı varolma biçimlerini değil, aynı zamanda farklı anlama yollarını da içerdiğini anlamak.
  • Kişisel, kültürel ve kurumsallaşmak ayrımcılığın bazıları için ayrıcalıklar yarattığını ve koruduğunu kabul ederken, diğerleri için dezavantajlar yaratmak ve sürdürmek.
  • Her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için birlikte çalışabilmemiz için farklılıklar arasında ittifaklar kuralım.

PASD Danışmanı rolü

Cumhurbaşkanı'nın Çok kültürlülüğü, Kabulü ve Çeşitliliğe Saygıyı Teşvik Etme (PASD) Konularındaki Danışmanının temel rolü, Cumhurbaşkanı'nı Çokkültürlülük ve Çeşitlilik le ilgili konularda bilgilendirmek, aynı zamanda da ayrımcılıkla ilgili konuların en iyi şekilde ele alınış ları için Bakanlıkları ve Devlet Dairelerini koordine etmek ve desteklemektir. Sivil toplum örgütleri ve diğer sosyal ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışır ve gerektiğinde insan hakları savunucularını güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlayarak destekler.


Kostas Gavriilidis, PASD Danışmanı olarak, görevlerini ücret ödemeden gönüllü olarak yerine getiriyor.


Çalışmalarını yöneten temel görev ve ilkeler şunlardır:
  • Genel olarak ve özellikle çeşitliliği teşvik eden konularda insan haklarını koruma amaçlı eylemleri teşvik etmek.
  • Sosyal katılımı koruyan ve teşvik eden ve savunmasız grupları ve azınlıkları içeren yasa ve sistemleri güçlendirmek.
  • İnsan hakları savunucularının ve temsil ettikleri kişilerin konumlarını teşvik etmek ve güçlendirmek, devlet hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak. 
  • Yurt içi ve yurt dışı bağımsız denetçilere karşı herhangi bir disfaya neden olmadan önce tespit edildikleri ihlallerden sorumlu olmak. 
  • Mevcut durumları iyileştirmek amacıyla uluslararası ağlar, STK'lar veya ilerici işletmeler gibi paydaşlarla güçlü bağlantılar kurun. Bu, bakanlıklar ve devlet kurumları ile yakın işbirliği gerektirir. 

PASD Müşavirinin, İdare ve İnsan Hakları Koruma Komisyonu altında Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu ile ilgili rolü

İdare ve İnsan Haklarını Koruma Komiseri'ne göre Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu, Ulusal Bağımsız Otorite olarak görev eder. Temel amacı, hem kamu hem de özel sektörle ilgili konularda denetlemek ve müdahale etmek, uluslararası ve yerel forumları Kıbrıs'ın eylemleri hakkında bilgilendirmek ve ülkenin insan hakları durumunu uluslararası alanda kaydetmektir. 

Diğer taraftan, PASD Danışmanı, Cumhurbaşkanı adına hareket eder ve yakın işbirliği yaptığı Bağımsız Otorite'ye ulaşmadan önce sorunları çözmek amacıyla hareket eder.